New announcements

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži je aj úspechom školiteľov z KFKL

V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi. Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii.

7. ČS ŠVK vo fyzike + výsledky

7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike sa uskutoční 23. - 24. mája 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe.
Registrácia je možná do 13. mája 2016 na stránke:
https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/registration/.

Informácie pre zúčastnených študentov:

Ponuka využitia Laboratória EPR aj pre externých záujemcov

Prírodovedecká fakulta UPJŠ od 1. mája 2016 postupne uvádza do praxe systém, ktorý umožní spoločné využívanie laboratórií vybavených unikátnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou.

V prvej fáze bolo do ponuky zahrnuté aj Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR).

Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2016

Dňa 20. apríla 2016 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok a biofyzika sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Martin Uličný, FKLm, 2. r.
Štúdium magnetokalorického javu zlúčeniny Gd(CO3)OH
ved. učiteľ: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

2. miesto: Bc. Lívia Lederová, FKLm, 2. r.
Štúdium spinovej anizotropie v Cu(H2O)2(C2H8N2)SO4
ved. učiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Nové témy dizertačných prác v ak. roku 2016/2017

Zoznam tém dizertačných prác na ak. rok 2016/2017 ponúkaných Katedrou fyziky kondenzovaných látok v študijných programoch Fyzika kondenzovaných látok a Progresívne materiály je zverejnený na tejto stránke.
Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 1. 6. 2016
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy.
Bežná dĺžka doktorandského štúdia fyziky je 48 mesiacov.

CSMAG'16 - odoslanie príspevkov do zborníka

Príspevky do zborníka na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať na e-mailovú adresu papers.csmag@saske.sk do 31. mája 2016.
Pokyny týkajúce sa formálnej úpravy príspevku.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.

Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2016

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) sa uskutoční 20. apríla 2016.
Zoznam súťažných sekcií a program ŠVK 2016.
Výsledky, fotogalériu a zborníky z minulých ročníkov môžete nájsť na stránke ŠVK.

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu, Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov.
Za týmto účelom SFS vyhlasuje „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016“.
Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú zverejnené na stránke SFS.

CSMAG'16 - uzávierka abstraktov

Abstrakty príspevkov na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať prostredníctvom elektronického formulára do 14. marca 2016.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.

Subscribe to RSS - New announcements