Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVT-007/2001
Doba trvania projektu: 
2002 - 2004
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher