Štruktúra a magnetické vlastnosti amorfných a jemnozrnných feromagnetík

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/8040/01
Doba trvania projektu: 
2001 - 2003
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár