Štúdium vplyvu parametrov feromagnetika a izolantu na výsledné magnetické vlastnosti kompozitných materiálov pre elektrotechniku

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0862/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer