Štruktúra a fyzikálne vlastnosti neusporiadaných i kváziusporiadaných kovových zliatin

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0148/12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák