Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0027-11
Doba trvania projektu: 
2011 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga