IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť

Grantová agentúra: 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód projektu: 
ITMS 26110230075
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
S. Blichová