MAGCOMP - Mikroštruktúra a vlastnosti práškových mikro- a nano-kompozitných materiálov pre stredofrekvenčné magnetické aplikácie

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0222-10
Doba trvania projektu: 
2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Dudrová (SAV KE), P. Kollár (UPJŠ)