Magnetické vlastnosti magnetických mikrodrôtov ako perspektívnych materiálov pre spintroniku a technické aplikácie

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0076/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga