Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0377/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár