Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV - 0006-07
Doba trvania projektu: 
2008 - 2010
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher