NanoCEXmat II - Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou

Grantová agentúra: 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód projektu: 
ITMS 26220120035
Doba trvania projektu: 
2011 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Dusza (SAV KE), P. Sovák (UPJŠ)