Nekonvečné kvantové stavy v nanoskopických magnetických klastroch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0132-12
Doba trvania projektu: 
2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher