Prechod supravodič - izolant

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0605-14
Doba trvania projektu: 
2015 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Szabó (SAV KE)