Prečo študovať fyziku?

Fyzika je jedna zo základných prírodných vied, ktorá skúma ako funguje náš svet. Fyzici sa snažia odpovedať na otázky pokrývajúce široký rozsah záujmu ľudstva - od pôvodu a štruktúry vesmíru, cez fyziku ako základ života až po vlastnosti subatomárnych častíc. Prezentácia o štúdiu fyziky

Fyzika je základom mnohých iných prírodných vied, jej zákony určujú správanie chemických reakcií, určujú priebeh biologických procesov. Aj keď sa fyzika často zaoberá základnými princípmi existencie hmoty a energie, viedlo študium fyzikálnych zákonov a javov k mnohým veľmi praktickým aplikáciám. Súčasný technologický pokrok a vysoká životná úroveň by nebola možná bez výsledkov modernej fyziky a najmä fyziky kondenzovaných látok. Fyzika kondenzovaných látok ukazuje, že práve vlastnosti materiálov rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj v oblastiach informačných technológií, snímacej a záznamovej techniky, v automobilovom priemysle, v kozmických a medicínskych aplikáciách. Počas štúdia fyziky na PF UPJŠ sú poslucháči vedení uznávanými vedeckými pracovníkmi spolupracujúcimi so špičkovými svetovými pracoviskami.

Študenti fyziky počas štúdia získajú aj vedomosti z programovania, skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme, sú vedení k riešeniu problémov s využitím špičkovej techniky a takto sa stanú flexibilnými zamestnancami, ktorí sú úspešní aj oblastiach súkromného sektora a medzinárodných korporácií. Prečítajte si, čo hovoria o štúdium fyziky niektorí naši úspešní absolventi.

Mgr. Vladimír Vojtek

Som absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia na UPJŠ v Košiciach v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Hneď po ukončení štúdia som nastúpil do zamestnania na Oddelenie radiačnej onkológie na pozíciu klinický fyzik. Hlavnou náplňou mojej práce je príprava ožarovacích plánov na liečbu pacientov ionizujúcim žiarením, či už formou externej rádioterapie alebo brachyterapie. Moje štúdium mi výrazne pomohlo pre pochopenie princípu tejto formy liečby, čo je nevyhnutné ako pre podanie terapie, tak pre ochranu zdravotníckeho personálu. Súčasťou mojej práce je aj dozimetrická kontrola ožarovacích prístrojov, ale aj merania potrebné pre uvedenie nových prístrojov do klinickej praxe. Tu sa mi ukázali ako veľmi cenné moje vedomosti z výučby na praktikách v laboratóriách, experimentálne predmety, ale najmä čas strávený v experimentálnom laboratóriu pri meraniach pre moje záverečné práce. Často využívam svoje znalosti pri zostavovaní meracej aparatúry a pri vyhodnocovaní nameraných výsledkov. V neposlednom rade som vďačný za všetky prezentačné skúsenosti získané zo samotného štúdia ale najmä z niekoľkonásobnej účasti na študentských vedeckých konferenciách, nakoľko k mojej práci nevyhnutne patrí aj prezentácia nových výsledkov a liečebných techník implementovaných na pracovisku.

RNDr. Peter Spišák, CSc.

Na PF UPJŠ som vyštudoval jednoodborové štúdium Fyzika tuhých látok. S odstupom času môžem povedať, že to bolo to najlepšie, čo vysoké školstvo u nás vtedy ponúkalo. Kolektív vynikajúcich učiteľov mi poskytol nadčasové matematicko-fyzikálne vzdelanie, základy mikroprocesorovej techniky, informatiky, ako aj základy technického vzdelania. V krátkom čase sa potom ukázalo, že toto vzdelanie je kompatibilné s podobným vzdelaním na veľkých západných univerzitách. Umožnilo mi to pracovať na rozličných postoch na univerzitách u nás doma, v zahraničí, v súkromných obchodných spoločnostiach a v spoločnostiach zaoberajúcich sa aplikovaným výskumom a vývojom elektroniky. Štúdium na PF UPJŠ ma naučilo nezávislému, logickému a kritickému mysleniu. Umožňuje mi dodnes rozširovať si moje vedomosti prakticky ľubovoľným smerom. Dáva mi sústavne pocit nielen určitej prevahy aj nad najmodernejšími technickými a informatickými odbormi, ale aj pocit vnútornej slobody, čo považujem za najvyššiu hodnotu a výbavu do praktického života.

RNDr. Alena Radváková, PhD.

Na UPJŠ som strávila deväť pekných rokov. Mojím zameraním počas magisterského aj doktorandského štúdia bola Experimentálna fyzika. Keď som sa po doktoráte vybrala do komerčnej sféry, nemala som jasnú predstavu, ako sa dá s mojím vzdelaním uplatniť. Čas ukázal, že o zaujímavú prácu nie je núdza. Momentálne pracujem ako analytička pre Deutsche Börse Services, kde okrem iného vyvíjame platformy na obchodovanie.
Ešte predtým som stihla testovať infraštruktúru nabíjacích staníc pre elektroautá a pritom sa povoziť v Tesle, kým ich bolo v európe len pár. V Cambridge som videla zvnútra biznis firmy ARM, ktorej čip máte pravdepodobne aj vo svojom mobile. V Essene som strávila niekoľko dní na najväčšom trading floore s energiami v Európe.
A to je presne to kam vás môže dostať skoro dekáda vedeckého tréningu s trochou odvahy. Roky strávené riešením náročných problémov, čítaním odbornej literatúry, spravovaním a interpretáciou dát ma naučili pracovať s informáciami, plánovať a nebáť sa náročných úloh, hľadať a využívať súvislosti a hlavne pozerať sa na svet s potrebným nadhľadom. Ukázalo sa, že to vôbec nie je málo.

RNDr. Martin Botko, PhD.

V pozícii optického inžiniera v spoločnosti Cemm Thome som zodpovedný za chod tmavej komory, ktorá nám slúži pre optické merania vyrábaných komponentov interiérového osvetlenia pomocou luminančných kamier a spektrometrov. Jedným zo základných predpokladov, bez ktorého by som sa pri mojej práci nezaobišiel, sú znalosti fyziky, a to nielen fotometrie a geometrickej optiky, ale aj jej iných oblastí, ktoré som nadobudol pri štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Princípy experimentálnej fyziky - systematický prístup k riešenému problému a analytické myslenie sú rovnako dôležité vo vedeckom bádaní, ako aj v každodennom fungovaní výrobnej spoločnosti. Zásady práce v laboratóriu a dôslednej evidencie vzoriek a nadobudnutých dát, ktoré mi boli vštepované počas môjho doktorandského štúdia, sa ukázali ako neoceniteľné pri zvládaní niekoľkých projektov v rôznych fázach (prototypy, predsériová výroba, séria) súbežne. V neposlednom rade sa o moje univerzitné štúdium môžem oprieť aj pri tzv. „soft skills“, ako napríklad spolupráca so širším tímom kolegov, komunikácia so zodpovednými osobami u zákazníka alebo prezentovanie výsledkov.

RNDr. Róbert Harakály, PhD.

Som absolventom magisterského a doktorandského štúdia v odbore Fyzika kondenzovaných látok na PF UPJŠ. Dnes pôsobím vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Francúzsko, Veľká Británia, ... ako nezávislý konzultant, strategický poradca pre privátnych investorov a expert v odbore distribuovaných počítačových systémov a počítačovej bezpečnosti. Tiež som zakladateľom, tzv. anjel investorom a v radách riaditeľov viacerých start-up firiem v Európe. Aj keď moje súčasné zamestnanie nemá priamu spojitosť s fyzikou, som presvedčený, že za svoju profesionálnu dráhu plne vďačím môjmu štúdiu fyziky na UPJŠ.
V dobe keď som začínal štúdium, málokto si reálne uvedomoval aké obrovské možnosti štúdium fyziky poskytuje. Realita je taká, že fyzika je jeden z mála (ak nie jediný) z odborov, ktorý umožňuje absolventovi vybrať si oblasť v ktorej chce pôsobiť. Samozrejmosťou je výučba na stredných a vysokých školách a základný ci aplikovaný výskum (ako niekoľko príkladov z mnohých možno uviesť zelené/ekologické technológie, nové druhy energií, biofyzikálne aplikácie, atď). Avšak navyše absolventi fyziky majú otvorené dvere ako do finančného sveta, kde aplikácia fyzikálnych a matematických modelov otvorila novú éru vo finančníctve tak aj v IT priemysle, kde fyzici tvoria veľkú časť tvorivých architektov a designerov komplikovaných počítačových systémov, a mnoho ďalších veľmi zaujímavých odborov.
Prečo fyzika na UPJŠ? UPJŠ ako jedna z mála univerzít na Slovensku vďaka svojej kvalite štúdia otvára dvere do najrenomovanejších európskych, ale aj svetových laboratórií (v mojom prípade CERN či francúzsky CNRS, ale aj nemecké DESY) a v neposlednom rade množstvo európskych a svetových univerzít. Naučí tvorivo a kriticky myslieť a riešiť komplikované problémy.
Zdajú sa moje slova prehnané? Nie je tomu tak, čomu nasvedčuje:
- fotka na ktorej je môj syn pred budovou fyziky ženevskej univerzity na ktorej študuje práve fyziku,
- počet študentov v tohtoročnom prvom ročníku v odbore fyzika na Ženevskej univerzite je jeden v najväčších v histórii

Ak by sme bývali na Slovensku, je isté, že môj syn je dnes študentom fyziky na PF UPJŠ.

RNDr. Katarína Tibenská, PhD.

Volám sa Katarína Tibenská a som absolventkou Prírodovedeckej fakulty v Košiciach v odbore matematika – fyzika a na fakulte som absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika.
V súčasnosti pracujem ako odborný asistent na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Čo mi dalo štúdium na Prírodovedeckej fakulte?
Škola ma naučila logicky myslieť a dala mi vedomosti, vďaka ktorým som schopná pružne reagovať na nové trendy. Naučila ma učiť sa. Vďaka tomu sa viem rýchlo zorientovať aj v iných vedných oblastiach. Škola ma naučila využívať získané teoretické vedomosti v praxi. Mala som možnosť pracovať na výskumných projektoch pod odborným vedením a stať sa súčasťou špičkového vedeckého týmu. Stretla som sa s individuálnym prístupom a vysokou odbornosťou pedagógov, ktorí mi pomohli poodhaliť tajomstvo vedy. Neľutujem čas ktorý som venovala štúdií, ktoré bolo síce náročné, ale aj veľmi zaujímavé. Študentský život na Prírodovedeckej fakulte patril medzi najkrajšie obdobia v mojom živote.