Príprava nanoštrukturovaných funkčných materiálov pomocou nanolitografií a samousporiadania a štúdium ich vlastností

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0138/10
Doba trvania projektu: 
2010 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický