Príprava a štúdium nanomateriálov pre katalýzu, supravodivosť a informačné technológie

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0599/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický