Prírodné vedy pre každého

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV LPP-0270-09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)