PROMATECH - Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie

Grantová agentúra: 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód projektu: 
ITMS 26220220186
Doba trvania projektu: 
2013 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Dusza (SAV KE), P. Sovák (UPJŠ)