Relaxačné javy v kvantových systémoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-18-0197
Doba trvania projektu: 
2019 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová