Seminár pri príležitosti životného jubilea prof. Fehera

Pri príležitosti životného jubilea 70-tych narodenín Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. organizuje Katedra fyziky kondenzovaných látok, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach dňa 20. 9. 2019 o 12:30 v Aule prof. J. Daniel-Szabóa, Park Angelinum 9, slávnostný seminár venovaný jeho vedeckej a pedagogickej práci.

Dr.h.c. Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., patrí v celosvetovom meradle medzi najvýraznejšie osobnosti v oblasti fyzikálnych vied zo Slovenska. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik a rozvoj viacerých vedeckých škôl v oblasti experimentálneho štúdia vlastností látok v extrémnych podmienkach. Významne prispel k vybudovaniu špičkovej experimentálnej základne na vývoj a skúmanie vlastností progresívnych materiálov a k implementácii unikátnych experimentálnych metodík určených na štúdium makroskopických kvantových javov. Výsledky jeho vedeckej práce predstavuje viac než 270 prác v databáze Current Contents s doteraz zaregistrovanými viac ako 1700 citáciami podľa databáz WoS a SCOPUS, jeho Hirschov index dosahuje hodnotu 20. Bol zodpovedným riešiteľom 25 slovenských a medzinárodných projektov. Má rozsiahlu spoluprácu s renomovanými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Študenti, ktorí prechádzajú jeho vedeckou výchovou nachádzajú uplatnenie na renomovaných zahraničných pracoviskách.

Prof. Feher je jedným z iniciátorov vzniku Centra excelentnosti – Centra fyziky veľmi nízkych teplôt v Košiciach v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a je vedúcim špičkového vedeckého tímu vysokých škôl na Slovensku identifikovaného Akreditačnou komisiou vlády SR pod názvom QMAGNA. Prof. Feher je členom Učenej spoločnosti Slovenska, členom Akadémie vied vysokých škôl Ukrajiny a je držiteľom mnohých ocenení a uznaní (Cena primátora mesta Košice – 1994, Strieborná čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách - 1999, Cena SAV – 2000, Pamätná plaketa Predsedníctva SAV - 2002, Cena Ministra pre vzdelávanie a vedu Ukrajiny – 2005). Je takisto členom medzinárodných a slovenských vedeckých komisií a rád (Člen komisie C5 International Union of Pure and Applied Physics, Člen a viceprezident komisie A1 International Institute of Refrigeration, Člen Rady štátneho programu pre prierezový štátny program "Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku", Predseda Rady APVV pre program "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti", člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR).

Popri svojich výskumných a vzdelávacích aktivitách pôsobil desať rokov v akademických funkciách na čele Prírodovedeckej fakulty a vo vedení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde inicioval a významne prispel k implementácii systémových zmien. Ako dekan fakulty, výrazne prispel k transformácii Prírodovedeckej fakulty na modernú výskumnú a vzdelávaciu ustanovizeň (vznik ústavnej štruktúry, zavedenie kreditového systému, implementácia akademického informačného systému, prerozdelenie dotácie na základe výkonov atď.). Ako prorektor univerzity zaviedol nový prístup pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít, implementoval nové motivačné mechanizmy v oblasti vedeckej práce (Cenu rektora UPJŠ, univerzitné centrá excelencie, Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov a iné), formuloval stratégiu na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Výskum a vývoj a výrazné prispel k implementácií IKT technológií na univerzite.

Prof. Feher je známy svojim entuziazmom, priateľským prístupom a ochotou pomôcť študentom a svojim kolegom, je stmeľujúcim prvkom viacerých výskumných skupín na UPJŠ a SAV v Košiciach. Naviac je známy svojou láskou k prírode, záhradkárstvu a chovu domácich zvierat a je výborným kuchárom.