Silne korelované elektróny a magnetizmus vo vybraných oxidoch prechodných kovov a anión-radikálových soliach na báze TCNQ

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0159/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher