Slávnostné otvorenie Laboratórium magnetických nanočastíc

V priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied (ÚFV) Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ v Košiciach sa dňa 29. marca 2023 uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov Laboratória magnetických nanočastíc, ktoré bolo zrekonštruované a vybavené vedeckou infraštruktúrou vďaka finančným prostriedkom z projektu TRIANGEL, špičkový tím pre výskum anorganických materiálov pod vedením prof. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, DrSc., a projektu NANOVIR (Kód ITMS2014+: 313011AUW7), ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Laboratórium bolo slávnostne otvorené symbolickým prestrihnutím pásky za prítomnosti dekana PF UPJŠ doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., tajomníčky fakulty Ing. Danky Kepičovej, kvestora UPJŠ RNDr. Ing. Michala Tkáča, zamestnankýň a zamestnancov rektorátu a dekanátu, súčasných, ale aj bývalých odborných pracovníčok a pracovníkov ÚFV PF UPJŠ, ako aj iných členov pracovísk fakulty.

Laboratórium magnetických nanočastíc sa zaoberá komplexnou činnosťou prípravy, štúdia štruktúrnych a magnetických vlastností magnetických nanočastíc na báze chemických prvkov ako železo, kobalt a gadolínium v intervale teplôt 2 – 300 kelvinov a v magnetických poliach do 9T, tak aby ich bolo možné dizajnovať pre praktické aplikácie najmä v biomedicíne a elektrotechnike. Aplikačné využitie výskumu realizované v rámci laboratória je orientované na využitie nanočastíc pre magnetickú separáciu, ako inteligentné nosiče liečiv a pre liečbu nádorov pomocou magnetickej hypertermie.

https://nanovir.science.upjs.sk/

https://www.upjs.sk/informacie/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/triangel/