Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného študentského fyzikálneho praktika

V priestoroch našej Katedry fyziky kondenzovaných látok sa konalo slávnostné otvorenie priestorov základného fyzikálneho praktika, kde riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. privítal dekana fakulty doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., súčasných a bývalých pracovníkov ÚFV PF UPJŠ ako aj iných pracovísk fakulty. Od budúceho semestra akademického roka 2022/2023 tu bude prebiehať výučba praktických cvičení z fyziky I.-III. pre študentov jednoodborového štúdia a medziodborového štúdia fyziky ako aj praktických cvičení z fyziky pre študentov chémie na bakalárskom stupni vzdelávania. Zároveň v blízkej dobe bude dodaných a pripravených 9 nových fyzikálnych úloh ktoré skvalitnia výuku pre študentov bakalárskeho štúdia.