SoMaMicSens - Development of soft Magnetic Microwires with GMI effect for Micro-Sensors

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
MANUNET-2010-598 / 7.RPEU
Doba trvania projektu: 
2011 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
R. Varga, A. Zhukov (TAMAG Iberica)