Štruktúra a fyzikálne vlastnosti amorfných a nanokryštalických kovových zliatin

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0036/16
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák