Štúdium štruktúry a magnetických vlastností amorfných a nanokryštalických feromagnetických materiálov na báze Fe a Co

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/1019/04
Doba trvania projektu: 
2004 - 2006
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák