Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0409/15
Doba trvania projektu: 
2015 - 2018
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely