Vplyv magnetického poľa na kvantové procesy v geometricky frustrovaných magnetikách

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0078/09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová