Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-15-0259
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer (UPJŠ KE), F. Kováč (SAV KE)