Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
SK-SRB-01006
Doba trvania projektu: 
2008 - 2009
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher