Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných magnetov na báze vrstevnatých dvojných hydroxidov prechodných kovov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-SK-PT-18-0019
Doba trvania projektu: 
2019 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Čižmár