Chemické laboratórium prípravy nanočastíc

Prístroje (vybavenie):
·         Digestor,
·         Mokré stoly
·         Súbor prístrojov a zariadení potrebných pre prípravu naomateriálov: Magnetické miešačky, Centrifúga, Sušiareň, Ultrazvukový homogenizátor, Muflová pec do 1000°C
 
Zameranie laboratória:
Laboratórium sa venuje príprave nových atraktívnych nanomateriálov vo forme magnetických nanočastíc na báze železa, kobaltu a gadolínia Tieto materiály sú pripravované pomocou chemických postupov ako sú reverzná micelová syntéza, metóda sól-gél, templátová metóda a ko-precipitačná metóda. Týmito postupmi pripravujeme multifunkčné nanomateriály, ktoré sú vhodné napríklad ako nosiče liečiv pre systémy na cielený transport liečiva v živých organizmoch, nanomateriály pre potenciálne využitie ako kontrastné látky v MRI diagnostike a nanočatice vhodné pre magnetickú hypertermiu a pre magnetickú separáciu.