Hysterezigraf (DC a AC)

Hysterezigraf (DC a AC) na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní a hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 1 kHz umožňujúci meranie uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca) alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu pri zadanej hodnote maximálnej indukcie alebo intenzity magnetického poľa. Z nameraných kriviek sú vypočítané celkové straty pri premagnetovaní, koercitívne pole, remanencia, magnetická indukcia nasýtenia, a maximálna permeabilita materiálu.