Kerrov hysterezigraf

Kerrov hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri kvazistatickom premagnetovaní vzoriek tvaru kvádra hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm (plechy, pásky), v magnetickom poli do 16 kA/m. Z nameraných slučiek je možné vypočítať koercivitu, relatívnu remanenciu a relatívne hysterézne straty.