Experimentálne štúdium systémov spinových klastrov

Grantová agentúra: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Kód projektu: 
VEGA 1/0145/13
Doba trvania projektu: 
2013 - 2016
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Čižmár