Magnetické vlastnosti častíc, práškov a kompozitov

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0311/10
Doba trvania projektu: 
2010 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár