Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-18-0016
Doba trvania projektu: 
2019 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Černák, E. Čižmár za UFV