Povrchové magnetizačné procesy tenkých cylindrických drôtov - skúmanie pomocou Magneto-optického Kerrovho javu

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-SK-FR-2017-0024
Doba trvania projektu: 
2018 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
K. Richter