Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-17-0059
Doba trvania projektu: 
2018 - 2022
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický