Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-20-0425
Doba trvania projektu: 
2021 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely