Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-20-0068
Doba trvania projektu: 
2021 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák