Laboratórium pre štúdium Zeta potenciálu a DLS

Prístroje (vybavenie):
·         Zetasizer Nano ZS (Malvern Panalytical)
·         MPT-2 titrátor (Malvern Panalytical)
 
Zameranie laboratória:
V laboratóriu sa nachádzajú prístroje a zariadenia, ktoré slúžia na štruktúrnu charakterizácia nanočastíc metódou DLS (Dynamic Light Scattering). Na prístroji Zetasizer je možné merať Zeta potenciál, ktorý je pre koloidné systémy charakterizovaný ako elektrokinetický potenciál, presnejšie priemerný elektrostatický potenciál medzi Sternovou vrstvou a koncom difúznej vrstvy. Je možné vykonávať charakterizáciu povrchového náboja častíc, zisťovať hydrodynamickú veľkosť častíc a merať mobilitu nanočastíc v roztoku. V rámci automatizovanej titrácie je možné postupne merať veľkosť aj Zeta potenciál ako funkciu pH a je možné aj stanovenie izoelektrického bodu.