Výskum v oblasti magnetických nanočastíc

Laboratórium magnetických nanočastíc
Vedúca laboratória: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
 
Pracovníci:
Ing. Jaroslava Szűcsová, PhD., post-doc
RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD., post-doc
Mgr. Eva Beňová, PhD., post-doc
RNDr. Ľuboš Nagy, doktorand
Mgr. Michael Barutiak, doktorand
 
Zameranie laboratória:
 
Laboratórium magnetických nanočastíc sa zaoberá komplexnou činnosťou prípravy, štúdia štruktúrnych a magnetických vlastností magnetických nanočastíc na báze Fe, Co, Gd, v intervale teplôt 2-300 K, v magnetických poliach do 9T, tak aby ich bolo možné dizajnovať pre praktické aplikácie, hlavne v biomedicíne a elektrotechnike.
 
Základný výskum laboratória magnetických nanočastíc je orientovaný na relaxačné procesy a medzi-časticové interakcie vnútri nanočasticových systémov so štruktúrou jadro/obal. Z experimentálnych dát stanovujeme:

 • výpočet teploty blokovania,
 • výpočet magnetického momentu
 • stanovenie miery medzi-časticových interakcií
 • stanovenie relaxačného času
 • stanovenie energetickej bariéry superparamagnetických nanočastíc
 • stanovenie zmeny magnetickej entropie meraním izotermálnej magnetizácie
 • využitie univerzálnej škálovacej hypotézy

 
Aplikačné využitie výskumu, realizované v rámci laboratória nanočastíc je orientovaný na využitie nanočastíc pre 1) magnetickú separáciu, 2) ako inteligentné nosiče liečiv, 3) pre liečbu nádorov pomocou magnetickej hyperternmie a 4) kryomagnetické aplikácie magnetických nanočastíc na báze magnetokalorického javu
 
V rámci štúdia využívame naše aparatúry dostupné na UPJŠ

alebo v spoločných laboratóriách UPJŠ a SAV

 
Medzinárodná spolupráca:

 1. Department of Physics and NHMFL, University of Florida, Gainesville, Florida, USA (prof. M. Meisel)
 2. Institute of Structure of Matter, National Research Council (CNR), Taliansko (prof. D.Fiorani, Dr. D.Peddis, Prof. E. Agostinneli)
 3. Dpto. Física de la Materia Condensada, Universidad de Sevilla, Španielsko, (prof. V. Franco)
 4. DESY, PETRA III, stanovište P02.1, Hamburg, Nemecko
 5. JINR DUBNA, stanovište YuMo, reaktor IBR-2, Ruská federácia, (prof. Kučerka, A. Kuklin, O. Ivankov)

 
Aktuálne riešený projekt zo SF riešený v laboratóriu magnetických nanočastíc:
https://nanovir.science.upjs.sk/
 
Významné publikácie:
ADC1: A. Zeleňáková , P. Hrubovcak, O. Kapusta, N. Kucerka, A. Kuklin, O. Ivankov, V. Zelenak, Size and distribution of the iron oxide nanoparticles in SBA-15 nanoporous silica via SANS study, Scientific Reports 9 (2019) 15852. DOI: 10.1038/s41598-019-52417-w 2018: 4,011 - IF, Q1- JRC, Q1- SJR
ADC2: A. Zeleňáková , P. Hrubovcak, V. Zelenak, J. Kováč, V. Franco, Magnetocaloric effect and scaling analysis in superspinglass cobalt nanoparticles, Journal of Alloy and Compounds, 805 (2019), 767-773, 2018: 4,175 - IF, Q1 - JRC, Q1 - SJR.
ADC3: V. Zelenak, M. Almasi, A. Zelenakova, V. Hrubovčak, S. Bourelly, Large and tunable magnetocaloric effect in gadolinium-organic framework: tuning by solvent exchange, Scientific Reports 9 (2019) 15572. DOI: 10.1038/ S41598-019-51590-2 2018: 4,011 - IF, Q1- JRC, Q1- SJR
ADC4: E. Benova, V. Zeleňák, D. Halmová, A. Zeleňáková, A drug delivery system based on switchable photocontrolled p-coumaric acid derivatives anchored on mesoporous silica?, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 5 (2017) 817-825. DOI: 10.1039/c6tb02040b 2018: 5,047 - IF, Q1- JRC, Q1- SJR
ADC5: L. Žid, V. Zeleňák, V. Girman, A. Zeleňáková, J. SZucsova, M. Šuleková, L. Váhovská, Doxorobicin as cargo in a redox-responsive drug delivery system capped with water dispersible ZnS nanoparticles, RSC Advances 10 (2020), 15825-15835. DOI: 10.1039/D0RA02091E, 2018: 3,049 - IF, Q2 - JRC, Q1 - SJR.